WIKI

เบญจศีล และ เบญจธรรม | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ เบญจศีล

เบญจศีล และ เบญจธรรม | ข่าวทั่วไปรายวัน

ดูเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เบญจศีล หรือข่าวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โปรดไปที่: เรา การกระทำ

เบญจศีล และ เบญจธรรม และรูปภาพที่เกี่ยวข้องเบญจศีล

เบญจศีล และ เบญจธรรม
เบญจศีล และ เบญจธรรม

เบญจศีล และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เบญจศิลป์และเบญจมาตธรรม สมเด็จพระมหาสมเด็จ กรมพระยาว จิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 5 และเจ้าจอมแม่แร่ เป็นผู้เขียนโดยรวบรวมจากพระไตรปิฎก จุดประสงค์ในการแต่งหนังสือเล่มนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอน นักเรียนในโรงเรียน ถึงแม้เราจะมีความรู้ดีแต่ประพฤติชั่วก็ย่อมต้องทนทุกข์ต่อไปอีกประการหนึ่ง หนังสือเล่มนี้ยังเป็นบทแนะนำทั่วไปของบุรุษและสตรี เพื่อให้มีพฤติกรรมที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่เราเคารพเช่นกัน คำว่า “ศีล” หมายความรวมถึงความประพฤติและการปฏิบัติเพื่อควบคุมกายและวาจาให้อยู่ในความดี ความหมาย : หัวเย็น เกษม ความสุข ความอดทน ความสงบ ไม่รุนแรง เป็นต้น ผู้ที่ยึดถือศีลจะได้รับบำเหน็จดังนี้ 1.ไม่ต้องทนทุกข์ในอนาคต 2.ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงชีพ 3.ชื่อเสียงและ เกียรติของผู้มีศีลธรรม ย่อมแพร่ไปในหมู่ราษฎร (ในหมู่คนดี) ๔. คนหนึ่งกล้าได้กล้าเสียเมื่อเข้าสู่ชุมชนผู้มีคุณธรรม ๕. ผู้ไม่หลงทางก่อนตายให้ตายอย่างสงบไม่มีทุกข์ จะบรรลุถึงความสุขแห่งโลกสวรรค์โดยไม่ต้องไปนรกอย่างมีสติ ในพระพุทธศาสนา ศีล ๕ สำหรับคนทั่วไปเรียกว่า นิชาศิลา ศีล ๘ ของฆราวาส และ อุบาสิกา เรียกว่า ค. หัตถศิลา ศีล ๑๐ ของสามเณร เรียกว่า อนุปัมปันนาศิลป์ ๒๒๗ ศีลของภิกษุเรียกว่าภิกษุณี ๓๑๑ ศีลของภิกษุณีเรียกว่า ภิกษุณีสิละ ศีล ๕ คือ ๑. ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์ ๒. อทินนาตนะ เวรมณี ละเว้น จากการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ๓. กาเมสุมิจจระเวรมณี เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ๔. มุสาวทาเวรมณี เว้นจากการพูดเท็จ ๕. สุราเมรยมชปะ มัตตฺตฺถนะ เวรมณี เว้นจากการดื่มของมึนเมา กล่าวคือ สุราและเมรัย ศีล ๕ คือ 1. ความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจ ศีลข้อแรก 2. ความชอบธรรมและศีลข้อที่สอง ๓. กามราคะ ควบคู่กับศีลข้อที่ ๑. ๔. ความซื่อสัตย์ควบคู่กับศีล ๔ ๕. การมีสติสัมปชัญญะควบคู่ไปกับศีล ๕ คือ คำศัพท์ที่ควรรู้ คำว่า “ธรรมะ” คือสภาวะที่รักษาไว้ หมายถึง ผู้ปฏิบัติธรรมมิให้ตกไปใน ความชั่วร้าย “กัลยาณชน” คือคนที่อยู่ในธรรมะกัลยาณมิตร เป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่ยกย่องและเป็นที่ยกย่องของคนทั่วไป บทนำ ผู้ชายที่เกิดในโลกนี้ มีรูปลักษณ์หลากหลายรูปแบบ บางแบบก็สวย บางคนมีรูปร่างที่เน่าเสีย แต่จะตกแต่งตามเหตุผล ด้วยเหตุผลที่ดีจึงตกแต่งให้สวยงาม ความชั่วร้ายทำให้พวกเขาสวยงาม เพราะเลือกไม่ถูกว่าอยากได้อะไร คนสวยถูกใจคนดู หากมีรูปแบบที่เลวทรามก็ตรงกันข้าม เหมือนดอกไม้ที่สวยไม่สวย ถ้าดอกไม้นั้นสวยและหอม รับรองว่าเอาใจคนทั่วไปแน่นอน ถ้าดอกไม้ไม่สวยและไม่มีกลิ่นแล้วยิ่งไม่มีใครต้องการเลย เราก็เช่นกัน ถ้าความงามนั้นใจดีก็จะรักและชื่นชมจากผู้ที่เห็นมัน ถ้ารูปนั้นสวยงามถ้าไม่มีคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านคนชั่วและคนชั่ว แต่ไม่มีศีลธรรมในจิตใจ สัณฐานวิทยาเกิดขึ้นได้อย่างไร? ก็คงเป็นแบบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ แต่ใจนั้นก็เหมือนเดิมเสมอ ถึงกระนั้นก็ยังมีวิธีแก้ปัญหา ด้วยเจตนาดีแบบที่ไม่เคยหอม พระองค์ยังอบได้ แต่จิตมักไม่มั่นคง ไม่มั่นคง ปราชญ์ พระพุทธเจ้า ฯลฯ ได้กำหนดรูปแบบพฤติกรรมไว้เป็นหลักฐาน การยึดมั่นในพระบัญญัตินั้นเรียกว่าศีล ศีลข้อนี้เป็นแนวทางให้คนทำความดี อันดับแรกเราจะประพฤติตนดี ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลัก จิตใจไม่มั่นคง อาจจะมีแนวโน้มที่จะทุจริตมากขึ้นเพราะการปกครอง เมื่อศีลครบตามมารยาทปกติ ถึงแม้จะปฏิบัติคุณธรรมอื่น ๆ ก็ยั่งยืนและไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นี่คือประโยชน์ของศีล จุดมุ่งหมายแรกคือการรู้ว่าการรักษาศีลหรือที่เรียกว่า “เบญจศิลา” เป็นการรักษาตนเอง มันคือการป้องกันตัวเองไม่ให้สูญเสียคนหรือที่เรียกว่าสูญเสียตัวเองเพราะเราแต่ละคน เป็นสินค้าหายากและมีจำนวนจำกัด คือ มีเพียงชิ้นเดียว ไม่มีตัวแทน มีอยู่จริง ทั้งหมดหายไป การเป็นพระคือทั้งหมด ทั้งหมดคือขโมยหรือติดคุก มีจุดประสงค์ รักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากความเสียหาย และยังมีผลพลอยได้อีกมากมายแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเป็นฐานแห่งการฝึกฝนตนเอง สมาธิ และปัญญาจนบรรลุพระนิพพาน ย่อมไม่สามารถฝึกสมาธิและปัญญาให้บรรลุผลได้อย่างสมบูรณ์ หลักการรักษาศีล ผู้รักษาศีล พึงทราบหลักวิชาการและการปฏิบัติโดยสังเขป 1. จุดประสงค์ในการรักษาศีล 2. ข้อห้ามผู้รักษาศีล 1. จุดประสงค์ในการรักษาศีล 5 ดังนี้ ที่กล่าวมาแล้ว การรักษาศีลห้ามีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันตนเองจากความเสียหาย ของทุกสิ่ง ดีหรือไม่ดี? จะทนทานหรือแตกหักง่าย สิ่งสำคัญอยู่บนพื้นฐานของสิ่งนั้น ดังนั้นจึงต้องตอกเสาเข็มเข้าไปที่ราก ณ จุดที่จะรองรับน้ำหนักให้แข็งแรง ชีวิตฆราวาสก็เหมือนกัน ต้องแบกรับภาระเพราะครอบครัวเกี่ยวกับหน้าที่การงาน สิ่งที่ยากคือความสุขและความทุกข์ยาก จำไว้ว่าให้สร้างรากฐานที่มั่นคงของชีวิต จึงจะรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย เราคงเคยเห็นคนที่ชีวิตพื้นฐานไม่ดีพอ มากพอที่จะรับภาระหรือกระทบกระเทือนจึงต้องกระทำความผิดจนถูกจำคุกและคุมขัง นั่นแสดงให้เห็นว่าชีวิตพังทลายลงมาอย่างไร น่าเสียดายมาก

>>> สามารถหาข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่ เรา
แบ่งปันที่นี่

#เบญจศล #และ #เบญจธรรม.

เบญจศีล,เบญจธรรม,ศีล,ธรรม,ศีลธรรม,การรักษาศีล,เบญจศีลและเบญจธรรม,เบญจศีล เบญจธรรม,ศีล5,นกนัฐนันท์.

เบญจศีล และ เบญจธรรม.

เบญจศีล.

เราหวังว่าคุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับ เบญจศีล ที่นี่
ขอบคุณที่รับชมเนื้อหานี้

Raihan Mandasari

Hello everyone, this is Raihan Mandasari. I am a person who likes to explore, like to travel, food, culture of regions in Indonesia. So I created this website for the purpose of sharing knowledge about restaurants, hotels, cuisine, culture, tourism ... We hope the information that I share will be valuable to you.

Related Articles

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button